ساعت برنارد اچ مایر

تاریخچه ساعت برنارد اچ مایر، Bernhard H. Mayer ساخت کدام کشور است

 برند مایر مینت مدت مدیدی با مهارت بی مانند اساتید ضرب سکه خودش شناخته می شد، در ساخت و پرداخت همه نوع سکه، از سکه های افتخاری و مدال...

ادامه مطلب