نمایش یک نتیجه

در این صورت تنها جعبه به صورت تنها ارسال می گردد.